Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛКТРОНЕН МАГАЗИН

WWW.VINATELO.COM

 1. ПРЕДМЕТ
  Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ВИНАТЕЛО ВТВ ЕООД , гр.Пазарджик , ул.Батак №20 наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин www.vinatelo.com, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

  ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
  Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
  1. Наименование на Доставчика: ВИНАТЕЛО ВТВ ЕООД
  2. Седалище и адрес на управление: 4400 ,ГР.ПАЗАРДЖИК УЛ.БАТАК №20
  3. Адрес за упражняване на дейността 4400 ,ГР.ПАЗАРДЖИК УЛ.БАТАК №20
  4. Данни за кореспонденция: 4400 ,ГР.ПАЗАРДЖИК УЛ.БАТАК №20
  5. Вписване в публични регистри: ЕИК BG202922445
  6. Надзорни органи:
  (1) Комисия за защита на личните данни
  Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
  тел.: (02) 940 20 46
  факс: (02) 940 36 40
  Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
  Уеб сайт: www.cpdp.bg

  (2) Комисия за защита на потребителите
  Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
  тел.: 02 / 980 25 24
  факс: 02 / 988 42 18
  гореща линия: 0700 111 22
  Уеб сайт: www.kzp.bg

                                                                  ВАЖНО

С използването на www.vinatelo.com Вие сте длъжни да приемете следните Общи Условия, които могат да бъдат актуализирани и променяни от нас без предупреждение.

 

Този сайт е създаден с цел да запознава потребителите с предлаганите от нас продукти,промоции и други БЕЗ да подтиква към употребата на вино и алкохолни продукти.

С използването на www.vinatelo.com Вие декларирате и гарантирате,

че сте поне на 18 години.

 

Ако Вие не сте съгласни с тези Общи Условия, Вие не сте оторизирани да ползвате този сайт.

 

          III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
Чл. 3. Електронният магазин е достъпен на адрес в Интернет www.vinatelo.com, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от www.vinatelo.com стоки, включително следното:
1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на www.vinatelo.com и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с www.vinatelo.com чрез интерфейса на страницата на www.vinatelo.com достъпна в Интернет;
3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от www.vinatelo.com
4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с www.vinatelo.com, съгласно поддържаните от www.vinatelo.com начини за разплащане.
5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от www.vinatelo.com;
6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на www.vinatelo.com в Интернет;
8. Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от Доставчика, за които правото на отказ от договора е приложимо;

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от www.vinatelo.com чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет или друго средство за комуникация от разстояние.
(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.
(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на www.vinatelo.com и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на www.vinatelo.com в Интернет.
(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия. (5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

        IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
Чл. 7. (1) За да използва www.vinatelo.com за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" или "Регистрация", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателят електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Ползвателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
(6) За да използва пълната функционалност на електронния магазин на Доставчика, Ползвателят се задължава да извърши регистрация в сайта на електронния магазин. Доставчикът не носи отговорност, в случай че поради липса на извършена регистрация Ползвателят не е могъл да използва пълната функционалност на електронния магазин, включително и по отношение на упражняване на права по договора, възможност за претендиране на по-ниска цена и други сходни функции.
(7) Настоящите общи условия могат да бъдат приети от Ползвателите и без извършването на регистрация в www.vinatelo.com чрез изрично волеизявление, включително и чрез сайта на www.vinatelo.com

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.
(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
(4) Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.
(5) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.
(6) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

      V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
Чл. 9. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в www.vinatelo.com. (2) Договорът се сключва на български език.
(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на сайта на www.vinatelo.com.
(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.
(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика или приемането на общите условия по друг изричен начин, включително чрез изявление в сайта на Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателят чрез интерфейса на Доставчика.
(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства. (8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
(9) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 10. (1) Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:
Извършване на регистрация в www.vinatelo.com и предоставяне на необходимите данни, ако *Ползвателят няма до този момент регистрация в www.vinatelo.com или чрез заявяване на стока без да се извършва регистрация;
*Влизане в системата за извършване на поръчки на www.vinatelo.com чрез идентифициране с име и парола и друг начин за идентификация;
*Избиране на една или повече от предлаганите стоки на www.vinatelo.com и добавянето им към списък със стоки за покупка;
*Предоставяне на данни за извършване на доставката;
*Избор на способ и момент за плащане на цената.
*Потвърждение на поръчката;
(2) Ползвателите могат да сключват договора за покупко-продажба с Доставчика и без извършване на регистрация, като използват съответната функционалност в интерфейса на електронния магазин

      VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в www.vinatelo.com, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година.

Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на www.vinatelo.com.
(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на www.vinatelo.com.
(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определят от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:
- В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на www.vinatelo.com;
- При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;
(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.
(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика преди сключването на договора за покупко-продажба.
(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта си.
(7) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.
(8) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата на www.vinatelo.com или електронна поща.

Чл. 13. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка. (2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

Чл. 14. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 7 дни, считано от датата на приемане на стоката чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на сайта на Доставчика. Потребителите могат да използват и друго недвусмислено изявление, което може да бъде записано на траен носител.
(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

2.1Че същите НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ, не е нарушавана цялоста на опаковката им и във вида, в който е получена и условията по чл.55 от ЗЗП.

2.2 При констатация на дефектен продукт в момента на получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ние се ангажираме той да бъде подменен с нов съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстановим заплатената от Вас стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която Вие като потребител сте упражнили правото си на отказ.

2.3 Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на потребителя. При несъответствие на стоката с характеристиките, посочени в страницата с описанието и, доставчикът възстановява цялата платена от потребителя сума, съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 7 дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.

(3) Потребителят се задължава да съхранява получените Доставчика стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
(4) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на www.vinatelo.com.
(5) Когато Доставчикът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя докато не получи стоките или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

 

(6) В случай, че Ползвателят упражни правото си на отказ по ал. 1 от настоящата разпоредба, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която Ползвателят е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако последният не е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.

Чл. 15. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика, освен ако стоките са поръчани в една доставка.
(2) В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на електронния магазин.
(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

Чл. 16. (1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията за предоставяне на информация на потребителя съгласно Закона за защита на потребителите.
(2) Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.
(3) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

            VII.ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 17. Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.

Чл. 18. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

VIII.ДОСТАВКА

Срокът на доставката зависи от населеното място. За по-големите градове е в рамките на 2-3 работни дни. Клиентът заплаща цената на доставката, която също варира в зависимост от населеното място и условията на поръчката.

За доставки заявени до 11 ч.се изпълняват до 2-3 работни дни за страната.

Доставки заявени след 11 ч. се изпълняват от 3-4 работни дни за страната.

*БЕЗПЛАТНА ДОСТВКА ПРИ ПОРЪЧКА НАД 99 ЛВ* ЗА СТРАНАТА.

*За заявки под 99 лв.,доплащане 7,50 лв.

*Доставки извън страната не се предлагат.

*За специални артикули срока за доставка започва да тече след като има потвърждение от вносител или производител за наличност на заявения артикул.

www.vinatelo.com не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност и невъзможността за доставка от страна на доставчиците си, www.vinatelo.com в рамките на 24 (двадесет и четири) часа след получаване на заявката за покупка, уведомява Клиента за изчерпването на стоката посредством обаждане по телефон на посочения при регистрацията телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочен от Клиента е-mail адрес. www.vinatelo.com ще възстанови стойността на поръчания/те артикул/и или ще промени поръчката по желание на Клиента.

 1. IX. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

*ВИНАТЕЛО ВТВ ЕООД се опитва да бъде възможно най-точен с описанието на нашите продукти. Въпреки това „ВИНАТЕЛО ВТВ ЕООД не гарантира, че описанието на продуктите или друго съдържание на Уеб сайта е точно, пълно, актуално или безгрешно. Ако даден продукт не е какъвто е описан, вашето единствено право е да го върнете в неизползвано състояние. Цените и наличностите на продуктите и услугите вписани на нашия уеб сайт са предмет на промяна без предупреждение. Обявяването, описанието на, или позоваването към продукт или услуга на този Уеб сайт неозначава, че продуктът или услугата са на разположение в момента. Всички поръчки на продукти или услуги са предмет на действащото законодателство, включвайки, както е умесено, износни и вносни регулационни правилници и ограничения, ако съществуват, наложени от управляващите органи имащи юрисдикцията върху такива поръчки, продукти или услуги. Всички снимки и информация на www.vinatelo.com са публикувани с цел запознаване на клиентите с предлаганите продукти.

*www.vinatelo.com полага грижи да поддържа информацията на www.vinatelo.com актуална , но не носим отговорност за достоверността и пълнотата на предлаганите артикули.

*www.vinatelo.com не гарантира че достъпът до www.vinatelo.com винаги ще бъде непрекъсваем ,надежден и сигурен доколкото това е в нашите възможности.

*www.vinatelo.com не носи отговорност за непредоставяне на достъп до www.vinatelo.com,както и за ненавременно обработване или получаване на информация,когато има настъпили случайни събитие извън нашия контрол,проблеми в Интернет мрежата и други.

*www.vinatelo.com не носи отговорността за съответствието на предлаганите за продажба стоки с приложимите нормативни изисквания и за техните качества.

 

ДОСТАВЧИКЪТ има право да предоставя на КЛИЕНТИТЕ различни Промоционални отстъпки:

*Процентни отстъпки %-процентни намаления на стоки и артикули.

*Отстъпка с фиксирана стойност –промоция със стойностни намаления на цената на различни артикули.

*Безплатна доставка-за определена стока или артикул.

*Промокодове-за отстъпки и намаления

*Отстъпка за покупка/и над определена стойност

*Ваучери- за еднократни отстъпки или за определен период или артикул.

Различните видове отстъпки могат да бъдат предоставяни на клиентите по електронен път,на избра имейл,както и на хартиен носител,с рекламна цел награда или други,както и по всеки законосъобразен начин.

Клиентите нямат право да предоставят на трети лица получените ваучери или друг вид отстъпки.Като по преценка от доставчика отстъпките могат да бъдат поименни без право на замяна.

Доставчикът по всяко време може да промени на или премахне дадена отстъпка ако Ваучера е за определен артикул и артикула е изчерпан .

www.vinatelo.com.  заедно с различни партньори или клиенти организира получаването на Ваучери за пазаруване на електронния магазин за определен период или артикул.

Всички партньорски програми се публикуват на страницата www.vinatelo.com.,като се посочва отстъпката и времето за което може да се ползва тя.След изтичането на активния период предоставените Ваучери или отстъпки стават НЕ АКТИВНИ.

 

* Клиентът е длъжен да обезщети www.vinatelo.comза всички вреди, разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили във връзка с виновно неизпълнение на задълженията му по настоящите Общи условия. Клиентът е длъжен да обезщети www.vinatelo.com и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.Клиентът е длъжен да не предоставя на трети лица своите пароли и потребителско име за достъп до страницата www.vinatelo.com.

            *КЛИЕНТЪТ трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика или упълномощено от него лице (куриер/ пощенски оператор) и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

            *В случай, че Ползвателят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Ползвателят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

            *Ако ползвателя не уведоми Доставчика, стоката се смята за одобрена като  съответстваща на изискванията и желанията на клиента,освен за скрити недостатъци.

X.ПЛАЩАНЕ

ДОСТАВЧИКЪТ предлага следните начини за плащане:

–        Наложен платеж (в брой при доставка);

–        Банков превод;

КЛИЕНТЪТ избира начина на плащане чрез натискане на съответния бутон в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН след като е приключил поръчката.

Плащането с наложен платеж се осъществява в български левове, директно на куриера/ пощенския оператор при получаване на стоките. Отказът от получаване на стоките, е условие за прекратяване на Договора за покупко – продажба. Клиентът също така може в указания за получаване срок да анулира поръчката, без последствия, което не нарушава правото му на отказ от договора.

 По банков път – информацията, която Ви е необходима (банка, банков клон, номер на сметка и т.н.) се появява автоматично, когато изберете този начин на плащане.

Ако сте предпочели този начин на плащане, поръчката Ви ще бъде активирана за изпълнение след получаване на потвърждение от банката, че плащането е извършено. Срокът за доставка при този начин на плащане, предпочетен от Вас, започва да тече, след като се получи потвърждение за извършено плащане.

BG40PIRB73881606524457

ПИРЕОС БАНК

ТИТУЛЯР НА СМЕТКАТА :ВИНАТЕЛО ВТВ ЕООД

 


 1. XI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

  Чл. 19. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
  (2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
  (3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни.
  (4) Ползвателите се съгласяват, че Доставчикът има право да обработва личните им данни, необходими за изпълнение на поръчките в електронния магазин и изпълнението на договора.

  Чл. 20. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
  (2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената Процедура за изгубени или забравени имена и пароли.
 2. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
  www.vinatelo.com запазва правото си да променя по всяко време настоящите „Общи Условия” без предупреждение. При промени в настоящите „Общи Условия” Клиентът може да заяви, че отхвърля промените, като изпрати изявление за отхвърлянето на промените на имейл адрес viavinum@mail.bg.  С получаване на изричното изявление за отхвърляне се счита, че договорът за покупко-продажба се прекратява. Промените в „Общи Условия” не засягат отношенията между Клиента и www.vinatelo.com, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените заявка за покупка на стоки.

 


 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ
  Чл. 23. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:
  *при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
  *по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
  *едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
  *при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
  *при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
  *в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. *В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
  *в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. В този случай се прекратява само договорът за доставка на съответната поръчана стока, ако правото на отказ от договора е приложимо за съответната категория стоки.

  XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ
  Чл. 24. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

  Чл. 25. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

  Чл. 26. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

 

Общите условия са приети на 05.03.2019 г.